Videographer remote

Videographer, Filmmaker чиглэлээр онлайн орчинд ажилладаг. Ментор хийх хүн байна уу?